Home

notaris weggemans logo

Een ANBI is een rechtspersoon die met haar activiteiten en vermogen voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Hierbij kan gedacht worden aan het bevorderen van cultuur, bescherming van natuur en milieu, dierenwelzijn en wetenschap en onderzoek.

 

Voordelen van een ANBI

Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen:

 • de ANBI betaalt geen schenkbelasting of erfbelasting over aan haar gedane schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen;
 • over een schenking die een ANBI doet in het algemeen belang, behoeft de ontvanger geen schenkbelasting te voldoen;
 • giften aan een ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Rechtsvorm

Naast stichtingen kunnen ook verenigingen de status van ANBI hebben. In de praktijk zijn verreweg de meeste ANBI’s een stichting.

 

Voorwaarden

Om als ANBI aangemerkt te worden dient de betreffende instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • de ANBI mag geen winstoogmerk hebben; wel mag zij onder bepaalde voorwaarden commerciële activiteiten ontplooien;
 • de ANBI en de bij de ANBI betrokken personen moeten aan bepaalde integriteitseisen voldoen. Zo mogen de instelling en de mensen die daarbij betrokken zijn niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld;
 • er moet sprake zijn van een gescheiden vermogen. Dat wil zeggen dat een bestuurder of beleidsbepaler niet over het vermogen van de ANBI mag beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is;
 • een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de realisering van haar doelstelling;
 • de beleidsbepalers van de ANBI mogen slechts een onkostenvergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten en/of een niet-bovenmatig vacatiegeld;
 • de ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan dient inzicht te geven in de werkzaamheden die de ANBI heeft verricht met het oog op de verwezenlijking van haar doel, de wijze van verwerving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de ANBI en de besteding van dit vermogen;
 • het saldo dat resteert na opheffing van de ANBI dient ten bate te komen van een ANBI met een soortgelijk doel als de opgeheven ANBI;
 • de kosten die de ANBI maakt, moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen die aangewend worden voor het realiseren van het doel van de ANBI;
 • de administratie van de ANBI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen;
 • de ANBI is verplicht om op een internetsite een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens te publiceren.

 notaris weggemans anbi

Notarieel Nieuws

 • Zorgen om privacy familiebedrijven met UBO-register

  Er bestaan grote zorgen bij een groot deel van mkb-ondernemers over de privacy en de veiligheid van henzelf en hun familieleden, als het UBO-register wordt ingevoerd. RSM-Nyenrode Instituut heeft daar onderzoek naar gedaan, met deze uitkomst.

 • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters op komst

  De media hebben de afgelopen tijd bol gestaan van de problemen voor starters op de woningmarkt. Het kabinet lijkt nu het probleem echt te gaan aanpakken. De verwachting is dat er een vrijstelling voor starters op de woningmarkt komt voor de overdrachtsbelasting bij de aankoop van hun eerste eigen huis. De kosten hiervan komen op het bordje van beleggers, die een hogere overdrachtsbelasting gaan betalen.

 • Executeur gaat zelf verbouwen

  Een executeur wordt vaak aangesteld omdat hij deskundig is, maar soms ook om de lieve vrede tussen erfgenamen te bewaren of om voortvarend te werk te kunnen gaan. Toch is het niet bij iedereen bekend, dat een executeur niet helemaal op eigen houtje de nalatenschap kan afwikkelen.

 • Voorkom fiscale problemen met hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

  De Belastingdienst gaat mensen in echtscheiding voorlichten met een campagne attenderen op de regels voor het aftrekken van hypotheekrente en het aanvragen van toeslagen. In de praktijk blijkt het bij die onderwerpen nogal eens mis te gaan. De Belastingdienst wil helpen voorkomen dat mensen in echtscheiding later ook nog eens een aanslag krijgen op onder meer te veel genoten hypotheekrenteaftrek of toeslagen.

 • Gehandicapt kind wordt medehuurder

  Ouders van een gehandicapt kind zijn vaak dagelijks bezig met de zorg voor hun kind. Zolang de ouders nog leven kunnen zij hun gehandicapte kind zelf met alle zorgen omringen, maar de onzekerheid over de zorg voor het kind na hun overlijden weegt vaak zwaar.

 • De hoogste rechter beslist, echtgenoot moet terugbetalen

  Hoeveel echtparen die op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, houden bij wat hun privévermogen is en wat hun gemeenschappelijk vermogen is? Het antwoord is: heel weinig! Regelmatig moeten rechters oordelen over situaties, waarbij er na verloop van tijd strijd ontstaat tussen echtgenoten die liever niet administreren.

 • Cryptomunten in de erfenis

  De meeste mensen hebben inmiddels wel gehoord van bitcoins of andere cryptomunten. Maar bij de afwikkeling van een erfenis blijven deze munten vaak onopgemerkt.

 

 

Route naar kantoor in Wedde

Route naar kantoor in Ter Apel

 

 

blok row 1 offerte

blok row 2 estate planning

 

 

blok row 3 nieuwsbrief

blok row 2 familierecht

 

 

blok row 4 beklemrecht

blok row 2 ondernemingsrecht

 

 

blok row 5a belasting
blok row 5b nalatenschap

blok row 2 onroerendgoed

 

 

blok row 6 oprichtingbv

blok row 2 leeg