Hulp bij toegankelijkheid

Ondernemingsrecht

notaris weggemans logo

A. Inleiding

Bij het aangaan van een samenwerking is het mogelijk om in privé dan wel door middel van een eigen B.V. (personal holding, hierna ook te noemen: PH) te participeren in een werkmaatschappij of tussenholding. Daarnaast spelen aandachtspunten als de verplichte werknemersverzekeringen en het kiezen van de juiste structuur (bijvoorbeeld door middel van het oprichten van diverse werkmaatschappijen).

Hieronder wordt kort ingegaan op de bovenstaande aangegeven aandachtspunten.

 

B. Voordelen PH

De belangrijkste voordelen aan een PH zijn de volgende:

i. bij verkoop aandelen werkmaatschappij zal de verkoopwinst vallen onder de zogenoemde deelnemingsvrijstelling, waardoor niet direct feitelijk belastingheffing plaatsvindt. Dat geldt dus ook ingeval de achterliggende aandeelhouders (de uiteindelijk natuurlijke personen) afscheid van elkaar willen nemen in een conflictsituatie. Met andere woorden, het uitstappen van een aandeelhouder leidt niet tot directe belastingbetaling;

ii. (overtollig) vermogen kan gescheiden worden gehouden in PH. Als de werkmaatschappij onverhoopt in zwaar weer komt, dan valt dit vermogen in beginsel buiten aansprakelijkheid van de PH. Uitkeringen van de werkmaatschappij naar de PH vallen onder de zogenoemde deelnemingsvrijstelling, waardoor niet direct feitelijk belastingheffing plaatsvindt;

iii. de achterliggende aandeelhouders kunnen een op maat gemaakt arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen dat past bij individuele omstandigheden.

Zo zal de een meer waarde hechten aan een pensioenregeling terwijl de ander meer geeft om schadeloosstelling of om een auto van de zaak.

 

C. Werknemersverzekeringen

De feitelijke werkzaamheden zullen worden verricht vanuit een door de PH's nieuw op te richten werkmaatschappij. Optioneel kan gekozen worden om te werken met een tussenholding en daaronder kunnen door deze tussenholding meerdere "werkmaatschappijen" worden opgericht (zie hierna).

Voor de achterliggende aandeelhouders die de feitelijke werkzaamheden verrichten is het van belang dat zij niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen indien zij gelijkgerechtigd zijn om zeggenschap uit te oefenen over de werkmaatschappij.

Dit betekent dat de achterliggende aandeelhouders niet verzekerd zijn voor de arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid:

- het verdient aanbeveling dat individuele posities op dit vlak worden onderzocht;

- bij afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is van belang dat deze polissen een hoge premie kennen en hoge provisie voor bemiddelaar;

- advies is daarom om meerdere offertes op te vragen.

 

D. Werkmaatschappijen

Tot slot kan er gekozen worden om te werken met werkmaatschappijen. De partijen die samenwerken richten gezamenlijk een 'tussenholding' op die vervolgens (per project/per activiteit) een werkmaatschappij opricht.

Voordelen daarvan zijn:

i. aansturing kan eenvoudiger zijn omdat sprake is van afzonderlijke vennootschappen waarin de activiteiten plaatsvinden;

ii. bij verkoop kunnen eenvoudiger activiteiten los van elkaar verkocht worden;

iii. bij verkoop kan gekozen worden voor verkoop van aandelen in plaats van activiteiten. De verkoop van aandelen valt in beginsel onder de zogenoemde deelnemingsvrijstelling en leidt dus niet tot vennootschapsbelasting;

iv. bij een eventueel faillissement van een werkmaatschappij blijven in beginsel de andere vennootschappen (en daarmee de overige activiteiten) buiten het faillissement;

v. belangrijke waardevolle vermogensbestanddelen (zoals onroerend goed) kunnen buiten het risico vermogen van de werkmaatschappij worden geplaatst.

Nadeel is dat meer jaarrekeningen noodzakelijk zijn en dat de jaarrekening van de tussenrekening geconsolideerde cijfers van werkmaatschappijen dient te bevatten.

 

E. Conclusies

Het deelnemen via een PH in het kapitaal van een werkmaatschappij kent zowel juridisch als fiscale voordelen. Fiscaal gezien is het grote voordeel dat winsten (zowel dividenden als eventuele winst bij verkoop) in de werkmaatschappij belastingvrij naar de PH kunnen vloeien. De belasting wordt uitgesteld tot het moment dat wordt besloten om de winsten vanuit de holding naar privé te halen. Op die manier kan eerst het hogere bedrag in de PH worden gebruikt om te beleggen/investeren. Ter vergelijking: als de winsten in privé worden uitgekeerd aan een aandeelhouder met meer dan 5% dan wordt over die uitkering meteen 25% inkomstenbelasting geheven (Box 2).

Door de winsten jaarlijks aan de PH's uit te keren (dat gaat gemakkelijker als dat is vrijgesteld) blijft het vermogen van de werkmaatschappij laag, het kapitaal wordt immers opgebouwd bij PH's. Dit zorgt weer voor bescherming in het geval het met de werkmaatschappij in de toekomst mis gaat.

Daarnaast kan worden gewerkt met managementovereenkomsten tussen de PH en de werkmaatschappij en een arbeidsovereenkomst tussen de PH en de natuurlijke persoon. Indien niet het volledige salaris wordt uitgekeerd (blijft een deel in de PH achter, hiervoor zijn fiscale grenzen) hoeft over dat deel niet inkomstenbelasting (Box 1) te worden betaald.

notaris weggemans holding