Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Op alle diensten en werkzaamheden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notariskantoor Weggemans B.V., gevestigd te Ter Apel, gemeente Westerwolde, hierna ook te noemen “Notariaat Westerwolde” (haar handelsnaam), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02092911, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Groningen onder zaaknummer 22/3, versiedatum 1 juli 2022. De voorwaarden zijn gepubliceerd op deze website (www.notariaatwesterwolde.nl) en opgenomen op de achterzijde van haar briefpapier. Ze worden tevens meegezonden bij de aanvaarding van een opdracht.

De voorwaarden luiden woordelijk als volgt:

ARTIKEL 1. NOTARIAAT WESTERWOLDE IS OPDRACHTNEMER

Notariaat Westerwolde is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van het ambt van notaris, een en ander in de ruimste zin van het woord. Uitsluitend Notariaat Westerwolde is opdrachtnemer en wordt in deze algemene voorwaarden ook genoemd: "de notaris". Andere handelsnamen zijn ook mogelijk voorzover kenbaar gemaakt bij de Kamer van Koophandel. Het notariskantoor houdt kantoor in Ter Apel aan de Hoofdstraat 46 (de hoofdvestiging), maar ook in Wedde aan de Hoofdweg 25 (de nevenvestiging).

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Notariaat Westerwolde aanvaarde opdrachten, als ook op eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Andere algemene voorwaarden, ook van organisaties waarbij Notariaat Westerwolde is aangesloten, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Notariaat Westerwolde als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de besloten vennootschap, maar ook ten behoeve van de (voormalige) vennoten alsmede hun (voormalige) bestuurders, alle andere personen die voor de besloten vennootschap werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de besloten vennootschap zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen de besloten vennootschap aansprakelijk zou kunnen zijn danwel de eventuele erfgenamen van alle genoemde personen. Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het bepaalde daarover in deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. OPDRACHT

Onder "opdracht" wordt verstaan een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Notariaat Westerwolde zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en te zijn aanvaard door de besloten vennootschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404; 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van Notariaat Westerwolde. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen opdrachtgever en hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Notariaat Westerwolde verschuldigd zijn. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notariaat Westerwolde op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht, voorzover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. Ook de ontvangst van een (koop-)overeenkomst door Notariaat Westerwolde impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen

ARTIKEL 4. INSCHAKELING DERDEN

Notariaat Westerwolde is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door Notariaat Westerwolde in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Notariaat Westerwolde is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Notariaat Westerwolde eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Notariaat Westerwolde voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Notariaat Westerwolde gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde eveneens aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

De aansprakelijkheid van Notariaat Westerwolde en de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De notaris(-sen) verbonden aan Notariaat Westerwolde is/zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet/voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 10.000,00.

Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. Notariaat Westerwolde merkt nadrukkelijk op dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door-)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters. Indien en voor zover van toepassing, wordt het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c hierbij uitgesloten. Notariaat Westerwolde is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van of in verband met digitale onbereikbaarheid, storingen van het internet, telefoonnet, elektriciteitsnet of computersystemen, het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door-)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spamfilters.

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Notariaat Westerwolde aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Notariaat Westerwolde bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Notariaat Westerwolde is deze nimmer aansprakelijk. Notariaat Westerwolde is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Notariaat Westerwolde aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden.

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens indien Notariaat Westerwolde ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 3 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Notariaat Westerwolde kan inroepen, vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Vorderingen op Notariaat Westerwolde kunnen zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd en niet worden verpand.

ARTIKEL 6. BETALING

Notariaat Westerwolde licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overgekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Notariaat Westerwolde gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van Notariaat Westerwolde. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient een declaratie binnen 14 dagen na uitreiking te worden voldaan. De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, is in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Notariaat Westerwolde kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Tevens is de opdrachtgever alsdan aansprakelijk voor de kosten die Notariaat Westerwolde vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede terzake van de door Notariaat Westerwolde bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerker vastgestelde gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van Notariaat Westerwolde kan zij een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt 1 procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Bovendien kan Notariaat Westerwolde:

  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van haar declaratie een onherroepelijke machtiging tot een eenmalige incasso wordt verleend.

Ook deze tussentijdse en voorschotdeclaraties dienen binnen 14 dagen na uitreiking te worden voldaan. Notariaat Westerwolde deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken en mag de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.

Notariaat Westerwolde behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur-)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. De offertes van Notariaat Westerwolde vervallen indien deze niet binnen 2 maanden uitdrukkelijk zijn aanvaard. In de offertes opgenomen belastingen en verschotten zijn indicatief en worden aangepast indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze sinds het uitbrengen van de offerte zijn gewijzigd danwel voor meerdere personen in rekening dienen te worden gebracht dan voor het aantal personen op basis waarvan de offerte is uitgebracht.

ARTIKEL 7. NIET-DOORGEGANE AKTE

Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht/overeenkomst. Notariaat Westerwolde is bevoegd terzake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Notariaat Westerwolde aan de opdracht bestede tijd, tegen de dan op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Notariaat Westerwolde schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) 2 dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien dan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, danwel indien de cliënt zonder tegenbericht niet verschijnt op het afgesproken en door het notariskantoor schriftelijk bevestigde tijdstip, is Notariaat Westerwolde bevoegd terzake van de hiervoor bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren 75% van het bij de opdracht overeengekomen honorarium. Ingeval geen honorarium is overeengekomen is de opdrachtgever in het hiervoor omschreven geval verschuldigd 75% van het offertetarief dat Notariaat Westerwolde ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

ARTIKEL 8. BEWARINGSTERMIJN

Notariaat Westerwolde behoudt zich het recht voor de stukken die terzake van de opdracht in het dossier worden bewaard 10 jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen. Aangezien het volledige dossier ook op digitale wijze wordt opgeslagen, behoudt Notariaat Westerwolde zich tevens het recht voor de originele stukken zoals die hiervoor zijn bedoeld op een eerder tijdstip (doch pas na digitalisering daarvan) te vernietigen.

ARTIKEL 9. DERDENGELDEN EN RENTE

Indien Notariaat Westerwolde in het kader van de opdracht gelden van de opdrachtgever of derden ontvangt, zullen deze gelden worden ondergebracht bij een door het notariskantoor gekozen bank op een zogenaamde derdenrekening. Notariaat Westerwolde is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van de verplichtingen door de betreffende bank.

Bij de ontvangst van gelden is Notariaat Westerwolde onder meer gebonden aan het Reglement contanten, vastgesteld door de KNB. Notariaat Westerwolde zal bedragen van EUR 500,00 of meer in contanten niet in ontvangst nemen of contant uitbetalen en zij behoudt zich het recht voor om in alle gevallen de ontvangst of betaling van gelden in contanten te weigeren. In geval van betaling in contanten van bedragen groter dan EUR 100,00 is Notariaat Westerwolde bevoegd de door de bank berekende afstortkosten aan opdrachtgever door te berekenen.

Bij de uitbetaling van gelden is Notariaat Westerwolde onder meer gebonden aan de Beleidsregel beperking uitbetaling van gelden aan derden, vastgesteld door de KNB, of daarvoor in de plaats tredende regelgeving. Notariaat Westerwolde is op grond daarvan in beginsel verplicht en/of behoudt zich het recht voor alleen gelden uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever zal Notariaat Westerwolde aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Notariaat Westerwolde zal eventuele ontvangen positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan 5 dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/of negatieve rente op de derdengelden van het notariskantoor in rekening brengt, is Notariaat Westerwolde gerechtigd negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, ook middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord. Indien een depotakte moet worden opgemaakt door de notaris zijn hieraan de in het notariaat gebruikelijke kosten verbonden die ten laste van de opdrachtgever komen.

ARTIKEL 10. BEROEPS- EN GEDRAGSREGELS; KLACHTENREGELING

Notariaat Westerwolde houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.notariaatwesterwolde.nl en op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Op de dienstverlening van Notariaat Westerwolde is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. Tevens heeft Notariaat Westerwolde een eigen klachtenregeling welke op haar dienstverlening van toepassing is, en is terug te vinden op www.notariaatwesterwolde.nl.

ARTIKEL 11. PRIVACYREGLEMENT

Persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacyreglement van Notariaat Westerwolde; deze is terug te vinden op https://www.notariaatwesterwolde.nl/kantoor/avg-privacy-verklaring.

ARTIKEL 12. MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

Het merendeel van de dienstverlening van Notariaat Westerwolde valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee is Notariaat Westerwolde onder meer verplicht voorafgaand aan de dienstverlening de opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren en kan Notariaat Westerwolde verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag Notariaat Westerwolde haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord. Notariaat Westerwolde is niet aansprakelijk voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Notariaat Westerwolde.

ARTIKEL 13. AUTEURSRECHT

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notariaat Westerwolde niet toegestaan om de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken (zoals akten, besluiten, adviezen, brieven, contracten en handleidingen) te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

ARTIKEL 14. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Notariaat Westerwolde is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever dient hiertegen bezwaar te maken binnen 10 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden, bij gebreke waarvan de gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht door hem te zijn aanvaard.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling van Notariaat Westerwolde is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van die rechtsverhouding, die niet (meer) vallen onder de bevoegdheid van de Geschillencommissie ingevolge de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

 

algemene voorwaarden