Algemene Voorwaarden

notaris weggemans logo

Op alle diensten en werkzaamheden van Notariskantoor Weggemans B.V. zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Groningen onder depotnummer 15/3. De voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website www.notarisweggemans.nl en luiden woordelijk als volgt:

1. NOTARISKANTOOR WEGGEMANS B.V. / OPDRACHTNEMER

De in de gemeente Bellingwedde gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Notariskantoor Weggemans B.V. (postadres: Hoofdweg 25, 9698 AA Wedde) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02092911) (BTW nummer NL8156.27.750.B01), waarin een of meer notarissen in geïntegreerd verband de notariële praktijk uitoefenen. Uitsluitend Notariskantoor Weggemans B.V. is opdrachtnemer. Zij heeft de handelsnaam "notariskantoor Weggemans", en wordt in deze algemene voorwaarden ook genoemd: "notariskantoor Weggemans" en/of "de notaris". Andere handelsnamen zijn ook mogelijk voorzover kenbaar gemaakt bij de Kamer van Koophandel.

2. TOEPASSINGSBEREIK

 1. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notariskantoor Weggemans B.V. (tevens handelend onder haar vorenbedoelde handelsnaam) aanvaarde opdrachten, als ook op eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Andere algemene voorwaarden, ook van organisaties waarbij notariskantoor Weggemans is aangesloten, zoals de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), zijn niet van toepassing.
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van notariskantoor Weggemans alsmede van de bestuurders van de aandeelhouder-rechtspersonen en van al de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die op enige wijze bij, voor of namens notariskantoor Weggemans werkzaam zijn of waren en in zijn algemeenheid ten behoeve van al diegenen die namens notariskantoor Weggemans bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.
 3. Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het bepaalde te dienaangaande in deze algemene voorwaarden.

3. OPDRACHT

 1. Onder "opdracht" wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij notariskantoor Weggemans B.V. zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van notariskantoor Weggemans.
 2. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 3. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen opdrachtgever en hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan notariskantoor Weggemans verschuldigd zijn.
 4. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door notariskantoor Weggemans op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht, voorzover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen. Ook de ontvangst van een (koop-)overeenkomst door notariskantoor Weggemans impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 5. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

4. INSCHAKELING DERDEN

 1. Notariskantoor Weggemans is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.
 2. De keuze van door notariskantoor Weggemans in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Notariskantoor Weggemans is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt notariskantoor Weggemans eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door notariskantoor Weggemans voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens notariskantoor Weggemans gehouden die derden erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde eveneens aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

5. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VAN NOTARISKANTOOR WEGGEMANS

 1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De notaris(-sen) verbonden aan notariskantoor Weggemans is/zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet/voldoen aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 2. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 3. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval notariskantoor Weggemans aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden.
 4. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens indien notariskantoor Weggemans ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
 5. De aansprakelijkheidsstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt.
 6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens notariskantoor Weggemans kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

6. BETALING

 1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overgekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door notariskantoor Weggemans gehanteerde uurtarief. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van notariskantoor Weggemans. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dient een declaratie binnen veertien dagen na uitreiking te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van cliënt. Notariskantoor Weggemans kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
 2. Bovendien kan notariskantoor Weggemans:
  1. van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  2. desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  3. van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot een eenmalige incasso wordt verleend.
   Ook deze tussentijdse en voorschotdeclaraties dienen binnen veertien dagen na uitreiking te worden voldaan.
 3. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 4. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 5. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
 6. Notariskantoor Weggemans behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

7. NIET-DOORGEGANE AKTE

 1. Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht/overeenkomst. Notariskantoor Weggemans is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door notariskantoor Weggemans aan de opdracht bestede tijd, tegen de dan op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en notariskantoor Weggemans schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het vorenstaande is notariskantoor Weggemans, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien dan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd terzake van de sub a bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren vijfenzeventig procent (75%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
 3. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het sub b omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75%) van het offertetarief dat notariskantoor Weggemans ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

8. KOSTEN VAN INVORDERING

De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde veertien dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die notariskantoor Weggemans vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede terzake van de door notariskantoor Weggemans bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van notariskantoor Weggemans kan de laatste een forfaitair bedrag vaststellen. Voorts is de opdrachtgever vanaf veertien dagen na verzending van de tweede aanmaningsbrief rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

9. BEWARINGSTERMIJN

Notariskantoor Weggemans behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard zeven jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen. Aangezien het volledige dossier direct ook op digitale wijze wordt opgeslagen, behoudt notariskantoor Weggemans zich tevens het recht voor de originele stukken zoals die hiervoor zijn bedoeld op een eerder tijdstip (doch eerst na digitalisering daarvan) te vernietigen.

10. UITBETALING VAN GELDEN

Notariskantoor Weggemans behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

11. BEROEPS- EN GEDRAGSREGELS

 1. Notariskantoor Weggemans houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.notarisweggemans.nl en op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 2. Op de dienstverlening van notariskantoor Weggemans is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

12. MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES

Het merendeel van de dienstverlening van notariskantoor Weggemans valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee is notariskantoor Weggemans onder meer verplicht voorafgaand aan de dienstverlening de opdrachtgever en de bij de opdracht betrokken partijen te identificeren en kan notariskantoor Weggemans verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag notariskantoor Weggemans zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op de dienstverlening van notariskantoor Weggemans en de eventuele aansprakelijkheidstelling is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Voor meer informatie omtrent de AVG wetgeving verwijzen wij u graag door naar de betreffende website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

algemene voorwaarden